779/2/14 - 779 -5 > 779/2/14 سايت اصلي ايران ارقام

کیوسک غیر نقدی

Cashless ATM

کیوسک بانکی هوشمند

STM - Smart Teller Machine

سامانه صراف
راهکارامن و سریع پاسخگویی به نیاز گردشگران

Cash Recycler
خود دریافت - خودپرداز سالنی

راه حلی جامع برای افزایش سود آوری شعب

اتو بانک (Drive Up ATM)
گامی در جهت توسعه بانکداری دیجیتال

نوآوری در خدمات

شبکه پشتیبانی گسترده در سراسر کشور

بانکداری آینده

مرکز تماس ایران ارقام
پشتیبانی حرفه ای خدمات بانکداری الکترونیک در ایران

محصولات

خدمات

دستاورد ها